A LAM Nao DJE 1 Thay Nguoi Tro Thanh Giao tot?

 • 9 respostas
 1. Doi trao Luon Kien Thuc,
  Trach và Luong ed TAM Nhi?m Voi Công VIEC
  Nghe Ð?c Trong Giao Djao

  hehe .... ed Chi Vay Thoi

 2. DJE Lam Thay Nguoi Giao tot, xem Nho Ban khi lá com BE thay BAN Thich/Co Giao Nhat Nao, Cu Roi theo DJO mà chu?c Bat: P
  Chon Binh Tieu chuan com Thay Cô Giao tot a:
  1. Kien Thuc Có TOT (Ly Cung thuyet Nhu Xa IOH).
  2. Nhân CO longo Hau, Thuong Yeu Biet và d?i Xu Công B?ng Tat Ca Cac voi hoc sinh.
  O Chi Thoi Gian Djon ;))

 3. Het Hoc Tro Voi Long, Binh Tinh Nong Ðông trc ~ Hanh Noi da TUI Não, eu vi du ~ sao Hanh Cung Ðông DJO Chi Fat BOC. Bik Nen Ban Rang: Lon HS Fan Bi ép GOI Thay là (CO), Nhung Nguoi MA que o seu mau GI CHUNG Vay Nhu o nhiu BAO?

 4. Tat Ca Cac Moi e Kien Thanh Ðông GOP TRO DJE MOT Giao Vien DJA du?c CAC TOT Djeu Neu Ban Roi Ca. Ðoán Minh Ban Nam Djang là sinh vien cuoi § a ngành Seu Ph?m giong Minh (HI) Nen Ban Djeu ed và Minh Tran Nhung TRO di?u Nhu th?.Mình Nghi (Khong Phai Seu Khen): "DJA là Giao Vien mà ed Nhung di?u THe Nghi Nhu que DJA là di?u Rat Tot Quy và ROI, VI Não Chung MOT Para Giao Trach Nhi?m Vien ed, co TAM huy?t Nghe Voi, voi hoc sinh Tinh CAM, VA Hon là Het Minh múon Ðông GOP Suc VAO Seu Giao Duc Nghiep § a Gap Nhieu Dat Kho Nuoc Djang Khan vai ti?ng Nhu tai hien não ". Ban Co Minh Khong e Voi d?ng? DJA hoc Neu qua qua hoc ngành Seu Cung Pham Thi Ban DJA qua hoc hoc MOT sO Phan: § a Ð?c Djao Giao Vien seu Nghiep Vu Pham, Cuong Ð?i Tam Ly hoc, hoc sinh Tam Ly § a Tam, Ly Tuoi Dia Thi Lua. DJE ed .. Hieu Thong Cam hoc sinh trong Voi Giai do?n TAM phat trien hoc sinh sinh trong Ly § a DJO Tuoi Khac Tung, CACH Ung Chua Xu voi hoc sinh Ngoan (Hs Co O Ngoan Chua Huong Anh FAÇA SUA Nhieu PHIA: gia Ðình, Truong Canção Moi ...) CACH d?i Pho Huong Voi Mot sO Tinh Bat Nhi Kha Ngo chá Phia seu hoc sinh (TO Tinh, Vo Le, ...) toi nho thay mai Tam Ly Dia DJA NOI.: Khi Xua DJA Kho Minh DJI hoc VOI Bai Vo Cuc (ver NHA) § a Nhu Môn Hon Muoi pode o NAO DJE Bai ed ra de cache TAP Thoi gian Phu Trinh hop voi hoc sinh DJO § a, quat khi mang tru?c phat hoc sinh Há Trach NHO khi Xua Minh Minh DJI DJA dùa ngh?ch hoc VOI Cô Thay Minh Thé Nhu NAO Co Co e Vo Minh Khong Lê, nenhuma MOT dùa Thich chi hs ed tí.N?u Rang Noi DJO Nao: "Em Yeu (Thay) CO "Há vui Ve Thi Noi Rang:" Toi Yeu Cung Rat ... Tat Ca Cac em "Ban Voi Toi Cung Ta Chung Hua Thong Cam, Hieu, Tran Trong Thuong Yeu Nhân CACH (Hon do dúng o" se Dien. ), § a Tinh CAM và hoc sinh tru?c Nhung Loi Tinh Binh Thi Lam Chung § a sinh Hoc Tro Thanh Nguoi tot Thay Ta. Tinh Cam Lay Luc Cung Ðông Nao longo Khong Nguoi Ban Phai mà querida?

 5. Theo Toi Tham Ban Phai Nhuan CAC Nghe Nghiep Chuan Bo § a Djao và Giao Duc Tao. DJO Trong DJA CAC Tieu Chuan Neu C?n Thiet § a MOT Giao Vien Lam Tot CAC Chuan Ban Djo Djo là MOT Giao Vien Lam Tot ROI. Nua trong quan Ði?u là Homens Yeu Nghe Tre. Ban Chuc Thanh Cong.

 6. DJE Thay MOT Tro Thanh Giao tot NEN Yeu Dia Nghe Tre.

 7. Ca TOT Djao Ð?c và Chuyen Mon! Djao ver Ð?c Minh Khong Co e Vi Kien Hoi Noi Xa Nhieu ROI Môn Djau Chuyen Tien Gioi DJA quan TAM Qua 02:00 Djen. Thay Minh Thi Nhung Thich nao vui vi tinh qui Tiep Bai Tot Rato, Phai longo Tao du?c Yeu Môn hoc Thich hs cho, sv ..... De

 8. Oi Thay! Thay Giao Thanh comum Neu Thay TOT Nhat qui hoc sinh dc Hiu Fai, Qua Chuong Trinh Hai Dia ko wa bam nhìu Co a VAO SGK SGK tanga Nhung estanho cho ko Cung Cap hoc sinh, VA thay seg Fai Chung Voi Tuoi Cuoi , Bat Chuyen Voi ROI Nua Chung, Nhien tuy Nhung Cung Khac Nghiem FAI dánh d?p hok dc homem da ^ ^ Eu § a GV Vien FGAN los vang lam nen tiro em Cung ed Kinh thay Nghiem cho chi! Thay Chuc Thanh Cong Nghiep Trong Seu Trong Nguoi!

 9. Tuan Nguyen theo TAC § a và sO BGD, Luon voi hoc sinh como Tinh.Mais Perguntas: